Wij zijn een ANBI

Wat houdt dit in?

Moskee El-Feth Tilburg is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ook wel afgekort tot ANBI). De Belastingdienst kan een ANBI-status geven aan instellingen die met minstens 90% van hun inzet bijdragen aan het algemeen nut. Denk hierbij aan ontwikkelingssamenwerking of het onderwijs. Een voorbeeld van een ANBI-instelling is een culturele organisatie zoals Moskee El-Feth.

De ANBI-status betekent voor Moskee El-Feth dat wij geen belasting hoeven te betalen over de donaties die wij ontvangen. Tegelijkertijd profiteer jij als schenker ook van belastingvoordeel. Doneer jij namelijk aan een ANBI dan mag jij deze giften, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Leg je jouw donatie aan Moskee El-Feth vast voor een periode van minimaal 5 jaar als periode schenking, dan kan je deze gift aftrekken van de belasting. Hierbij krijg je dan een deel van de donatie die je hebt gedaan terug van de Belastingdienst. Houd hierbij wel rekening met de financiële situatie waarin je je bevindt. Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om het belastingvoordeel dat je geniet, zij het volledig of gedeeltelijk, weer terug te investeren in de moskee waarmee je Moskee El-Feth nog meer kan helpen bij het verwezenlijken van de veschillende activiteiten, onderhoud en meer. Meteen regelen? Klik hier om je schenking (in geld) met belastingvoordeel vast te leggen!

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Begin jaren 70 hebben een aantal moslims met een Marokkaanse achtergrond het initiatief genomen om zich te vestigen in een pand aan de Goirkestraat in Tilburg. Hier begon men op kleine schaal gebedsdiensten te houden en elkaar te ontmoeten. De moskee had naast een religieuze functie namelijk ook een maatschappelijke functie als ontmoetingsruimte. Vervolgens is begin jaren 80 een pand gekocht door de Marokkaanse gemeenschap aan de Langenieuwstraat. Het aantal jongeren nam als gevolg van de gezinsherenigingen toe. De noodzaak om de jeugd de basisbeginselen van de Islam bij te leren was geboren. Dit pand was ruimer van opzet en was hierdoor uitermate geschikt om koranlessen en lessen in de Arabische taal aan te bieden aan de groeiende groep jongeren. Eind jaren 80 deed zich de gelegenheid voor om het fabriekspand aan de Stedekestraat, het pand wat nu dienst doet als moskee, aan te kopen. Met de tijd nam ook de diversiteit van de leden toe. Wat in het begin een vereniging was met leden met een Marokkaanse achtergrond, veranderde langzaam in een verenging met leden met verschillende culturele achtergronden. De moskee aan de Stedekestraat heeft tot halverwege mei 2006 gefunctioneerd. Daarna heeft de vereniging tijdelijk haar intrek genomen in een pand aan de Academielaan om in 2020 terug te keren in het pand aan de Stedekestraat.

Doelgroep en doelstelling

Naast het bieden van de mogelijkheden voor het belijden van het Islamitisch geloof heeft dit bestuur zich ten doel gesteld om de integratie, emancipatie en participatie van de moslimgemeenschap in de Tilburgse samenleving te bevorderen middels educatieve, sociaal-culturele, maatschappelijke en religieuze activiteiten. Deze activiteiten zullen zowel voor mannen, vrouwen, jong en oud toegankelijk zijn.

Wat wel belangrijk is om te melden is dat wij onze activiteiten natuurlijk verrichten van uit een op de Islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. Wij willen graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze kunnen bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad).


In 2006 heeft het moskeebestuur besloten om de contacten met de maatschappelijke partners op te zoeken en haar activiteiten,
 rekeninghoudend met haar rechtspersoon als moskee, uit te breiden. Ook de activiteiten voor de eigen gemeenschap zijn uitgebreid. Zo verrichten leden van de
 vereniging de volgende bezoeken:

 • huisbezoek bij ziekte of langdurige afwezigheid;
 • ziekenbezoek bij ziekte op het ziekenhuis;
 • het bieden van geestelijke steun bij moeilijke situaties.

Naast bovenstaande activiteiten zamelt de vereniging gelden in tijdens noodsituaties in de wereld. De vereniging kiest dan een goed uit waar deze gelden naar toe gaan.

Via de website el-feth.nl probeert de vereniging met haar leden en niet-leden in contact te komen om de eigen activiteiten te promoten.

Accomodatie

Behalve de gebedsruimte heeft Moskee El-Feth nog andere ruimten als een wasruimte, klasruimte, bekeerlingenruimte, dienstwinkel en verschillende vergaderruimtes. Hier komen mensen van verschillende leeftijden en achtergronden bij elkaar, ook buiten de gebedsdiensten om. De moskee heeft dus naast de religieuze functie ook een sociale functie voor de gemeenschap.

Beloningsbleid

De bestuurders ontvangen geen vergoedingen voor hun verrichte bestuurswerkzaamheden. Vrijwilligers kunnen in aanmerking komen voor de wettelijke vrijwilligersvergoeding. Daarnaast kunnen eventueel gemaakte kosten als gevolg van de verrichte werkzaamheden declareren, zoals b.v. parkeerkosten of kopieerkosten. Het uitgangspunt binnen de vereniging is dat iedereen in principe vrijwillig de werkzaamheden verricht. De vrijwilligers verrichten de taken volgens het principe van ‘fisabilillah’. We hopen op een vergoeding van onze daden in het hiernamaals en we verwachten voor dit werk geen materiële vergoeding in deze wereld.

Uitgeoefende activiteiten

De activiteiten die door en in Moskee El-Feth worden uitgeoefend worden gekenmerkt door een doorlopend karakter. Samengevat zijn dit de volgende activiteiten

 • Elke dag , 365 dagen in het jaar 5 gebedsdiensten ten behoeve van de islamitische gemeenschap in Tilburg en omgeving.
 • Elke vrijdag van elke week een gebedsdienst georganiseerd voor de islamitische gemeenschap in Tilburg en omgeving.
 • Jaarlijkse Ramadan gebeden (Taraweeh).
 • Gebed bij overlijden.
 • Gebed bij feestelijkheden.
 • Vrijwillige gebeden.
 • Wekelijks wordt les gegeven in de Arabische en Nederlandse taal en wordt islamitische les gegeven aan alle leeftijden.
 • De dawahcommissie organiseert minimaal 1x per maand een Nederlandstalige en/of Arabischtalige lezing of andere activiteit.
 • Structureel overleg met omwonenden en andere belanghebbenden (denk hierbij aan de buurt en de Gemeente Tilburg).
 • Open dagen en rondleidingen voor geïnteresseerden.

Het bestuur

Het huidige bestuur van Moskee El-Feth bestaat sinds 2021 uit de volgende leden:

 • Voorzitter: dhr. B. Taouil
 • Vice-voorzitter: dhr. R. Azougagh
 • Penningmeester: dhr. H. Dadi
 • Secretaris: dhr. K. Kaouzi
 • Bestuurslid (Media: beeld en geluid): dhr. A. Laasri
 • Bestuurslid (Onderwijs): dhr. B. Laasri

De bestuursleden zijn conform de statuten gezamenlijk bevoegd.